Matievics Borászat és Vendégház

Szolgáltató: Matievics Anett 71210 Szálka Pincehegy u. 1

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

A szolgáltatási díj magában foglalja a Matievics Vendégház berendezési és felszerelési tárgyainak, beleértve vendégenként egy garnitúra ágyneműhuzat használati díját, illetve a használat során felmerülő közüzemi költségeket, továbbá a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások díját.

A Matievics Vendégház szolgáltatásának jellegéből adódóan nem biztosít napi takarítást, ágyneműcserét, külön takarítás, ágyneműcsere térítési díj ellenében a Szolgáltatónál igényelhető.

A Matievics Vendégház személyzete jogosult a lakott házba, szobákba Vendég távollétében is bármikor belépni karbantartás, kárelhárítás ellenőrzés céljából.

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

A foglalásban megadott adatok helyessége a Vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a Vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. email címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Ameddig az ajánlat elfogadásáról írásos visszaigazolás, megrendelés nem érkezik, a szállásadó részére addig a szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

A Szerződés a Vendég, írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi emailben megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet/szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Talált tárgyakat a Szolgáltató 48 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.

Lemondási feltételek

Ha a Szerződő fél a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, a foglalás törlésére vagy módosítására nincs lehetőség, és a Szolgáltató a vendég által megfizetett szállásdíj előleget kötbérként számolhatja el, az előleg visszafizetésére nincs lehetőség. Indokolt esetben Szolgáltató egyedi megállapodás alapján a körülmények – rendelkezésre álló kapacitások illetve az eredetileg foglalt időpont kiemelt jellege – figyelembetételével lehetővé teszi a foglalás módosítását.

Árak

A szálláshely árai a szálláshely honlapján kerülnek bemutatásra, amelyektől Szolgáltató az ajánlat adásakor eltérhet, a végleges ár a Vendégnek elküldött, és Vendég által elfogadott ár.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Fizetés módja, garancia

A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére elfogad OTP, K&H és MKB SZÉP kártyát.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a szállást az érkezés napján 14:00 órától 20:00-ig foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:30 óráig köteles elhagyni. Az ettől eltérő érkezési és távozási időpontok a szolgáltatóval történő előzetes megbeszélés és jóváhagyása esetén lehetségesek.

Háziállatok

A szálláshely nem fogad háziállatokat.

A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben a Vendég

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő. Ezekben az esetekben sem a vendéget sem a Szolgáltatót nem illeti meg semmilyen kártérítés.

A vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállásszolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, illetve biztosít. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében. Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.

A Szerződő fél jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szállás, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

A Szerződő fél kötelezettségei

A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó személyek és a 10 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta vagy a kulcsot elveszítette úgy szállásnak újranyitási költsége és/vagy a zárak cseréje a vendéget terheli 15.000Ft értékben.

Az szálláshelyen minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég a szálláshelyet és annak berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A Vendég a szálláshelyen mindazon károkért, eszközleltár hiányokért, és hátrányokért teljes mértékben felelős és megfizetni köteles, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerint teljesíteni, illetve a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely üzemeltetőjénél, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosult volt.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szállásdíj összegének ötszöröse, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.

Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez. A tudomására hozott adatokat a hatályban lévő jogszabályok és törvények alapján továbbítja az ellenőrző hatóságoknak.
A Vendég be és kilépésekor videofelvétel készülhet, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Vendégház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

Vis major

Azon ok vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, egyéb közműszolgáltató rendszerében történő meghibásodás, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.

A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2019. november 1-től visszavonásig